Powrót do listy artykułów
Czy firma windykacyjna może naliczać odsetki?

Kiedy dług nie jest uregulowany na czas, wierzyciel może zdecydować się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej w celu odzyskania swoich środków. Firmy windykacyjne specjalizują się w odzyskiwaniu długów i podejmują różne działania mające na celu przekonać dłużnika do uregulowania zaległej kwoty. Jednym z aspektów, które często budzą kontrowersje, jest naliczanie odsetek przez firmy windykacyjne.

Naliczanie odsetek wyłącznie zgodnie z prawem!

Firmy windykacyjne mogą naliczać odsetki zgodnie z przepisami prawa, które określają zasady naliczania odsetek za opóźnienie. Zgodnie z artykułem 481 kodeksu cywilnego, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie została oznaczona, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Ich wysokość wynosi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Prawo chroni zarówno wierzyciela, jak i dłużnika w zakresie naliczania odsetek. Dodatkowe koszty związane ze zwłoką muszą być wyliczane zgodnie ze stopami procentowymi, przy czym maksymalna wysokość odsetek w skali roku nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych.

Firma windykacyjna może naliczać odsetki zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej w kwietniu 2023 roku. Oto stopy procentowe, które obowiązują dla naliczanych odsetek w skali roku:

 • Stopa referencyjna: 6,75%
 • Stopa lombardowa: 7,25%
 • Stopa depozytowa: 6,25%
 • Stopa redyskonta weksli: 6,80%
 • Stopa dyskontowa weksli: 6,85%

Firma windykacyjna może naliczać odsetki z wykorzystaniem tych stóp procentowych, zgodnie z ich określonymi wartościami dla danego rodzaju odsetek.

Co daje wierzycielowi naliczenie odsetek?

Naliczenie odsetek daje wierzycielowi kilka korzyści:

 • Kompensacja za opóźnienie płatności – naliczanie odsetek pozwala wierzycielowi otrzymać dodatkową rekompensatę za opóźnienie w spłacie długu przez dłużnika. Odsetki stanowią formę rekompensaty za czas, w którym wierzyciel nie miał dostępu do należnych mu środków;
 • Zachęta do terminowej spłaty– naliczanie odsetek może stanowić zachętę dla dłużnika do terminowej spłaty długu. Dłużnik może być motywowany do uregulowania swojego zobowiązania jak najszybciej, aby uniknąć narastania odsetek.;
 • Pokrycie dodatkowych kosztów – naliczone odsetki mogą również pomóc wierzycielowi w pokryciu dodatkowych kosztów, takich jak koszty związane z obsługą i windykacją zadłużenia. Mogą one stanowić formę rekompensaty za dodatkowe wysiłki i związane z nimi wydatki poniesione przez wierzyciela.

Naliczanie odsetek umożliwia więc wierzycielowi otrzymanie rekompensaty za opóźnienie płatności, stwarza zachętę do terminowej spłaty długu oraz pomaga w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z windykacją i obsługą zobowiązań.

Jak uniknąć odsetek? Rady dla dłużników

Oto kilka porad dla dłużników, które mogą pomóc uniknąć naliczania odsetek:

 • Terminowa spłata – najlepszym sposobem uniknięcia odsetek jest terminowa spłata zadłużenia. Upewnij się, że płacisz swoje zobowiązania w wyznaczonym czasie lub nawet wcześniej. Regularne monitorowanie terminów płatności i utrzymywanie się na bieżąco z harmonogramem spłat może pomóc w uniknięciu odsetek;
 • Komunikacja z wierzycielem – jeśli masz trudności finansowe i nie jesteś w stanie terminowo spłacić długu, skontaktuj się z wierzycielem jak najszybciej. Komunikacja jest kluczowa – wyjaśnij swoją sytuację finansową i przedstaw propozycję rozwiązania, na przykład ustalenie elastycznego planu spłat. Wiele firm jest skłonnych negocjować warunki spłaty w celu uniknięcia narastania odsetek;
 • Renegocjacja warunków – jeśli twoja sytuacja finansowa jest trudna, rozważ renegocjację warunków umowy z wierzycielem. Możesz prosić o zmniejszenie wysokości rat, wydłużenie okresu spłaty lub nawet negocjować umorzenie części długu. Ważne jest, aby przedstawić realistyczne propozycje i być otwartym na dyskusję;
 • Konsolidacja długów – jeśli masz wiele zobowiązań, rozważ skonsolidowanie swoich długów w jedno większe zadłużenie. Konsolidacja może pomóc w uporządkowaniu finansów poprzez spłatę wielu małych długów i skoncentrowanie się na jednym większym zadłużeniu. To może ułatwić zarządzanie płatnościami i uniknięcie odsetek z różnych źródeł;
 • Budżetowanie i oszczędzanie – wprowadzenie rygorystycznego budżetu może pomóc w kontrolowaniu wydatków i zapewnieniu, że masz środki na spłatę długów. Oszczędzanie dodatkowych pieniędzy, nawet w małych ilościach, może pomóc w przypadku niespodziewanych wydatków i zapobiec opóźnieniom w płatnościach.

Podsumowanie

Podsumowując – firma windykacyjna ma prawo naliczać odsetki zgodnie z przepisami prawa. Naliczanie odsetek stanowi legalny proces, który umożliwia wierzycielom otrzymanie rekompensaty za opóźnienie płatności. Dla dłużników istotne jest terminowe spłacanie zobowiązań, komunikacja z wierzycielem i ewentualna renegocjacja warunków, aby uniknąć narastania odsetek. Pamiętaj, że zrozumienie przepisów prawnych i skonsultowanie się z profesjonalistą może pomóc w lepszym zrozumieniu swoich praw i obowiązków wobec firmy windykacyjnej.