Portal internetowy dostępny pod adresem https://kancelariacentrum.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:
 • telefon: +48 690 233 244
 • adres e-mail: biuro@kancelariacentrum.pl.
 1. §1.
  Definicje
  1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://kancelariacentrum.pl/.
  2. Usługodawca – Centrum Doradztwa Prawnego i Szkoleń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455477, NIP: 9930652049, REGON: 122806823, kapitał zakładowy 50.000 zł.
  3. Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Portalu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na Portalu.
  5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
  6. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach Usługodawcy bądź jego partnerów biznesowych lub innych materiałów o treści informacyjnej bądź marketingowej.
 2. §2.
  Postanowienia ogólne
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
  3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
  4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.
  7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
  8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy
   1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
   2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
   3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 3. §3.
  Ogólne warunki świadczenia usług
  1. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu polegają w szczególności na:
   1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
   2. przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”,
   3. umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu w celu złożenia zamówienia na Usługi świadczone przez Usługodawcę lub złożenia zamówienia na Usługę bezpośrednio za pośrednictwem Portalu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
   2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
   3. dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
  4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w Portalu.
  5. Realizacja usługi dostępu do Portalu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Portalu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu
  6. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z opisu usługi lub odrębnie zawartej z Użytkownikiem umowy
  7. Usługi odpłatne świadczone są na podstawie odrębnie zawartej Umowy, chyba że na Portalu wskazano inaczej.
 4. §4.
  Umowa o świadczenie usług
  1. Przez zawarcie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz i w imieniu Usługobiorcy Usługi będącej przedmiotem Umowy
  2. Usługodawca umożliwia następujące tryby zawierania Umów:
   1. z zachowaniem formy pisemnej przy równoczesnej obecności Stron,
   2. z zachowaniem formy pisemnej bez równoczesnej obecności Stron poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Usługobiorcy,
   3. bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail, z której treści jednoznacznie wynika przedmiot Umowy, warunki realizacji Umowy, cena Usługi oraz sposób płatności, jeżeli Strony wyraźnie zaakceptowały uzgodnione warunki i Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Usługi,
   4. w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu pergam.in.
  3. Usługodawca zachowuje prawo do ograniczenia dostępnych trybów zawierania Umów ze względu na rodzaj Usługi mającej stanowić przedmiot Umowy.
  4. Datą zawarcia Umowy jest data oznaczona na Umowie, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c, dzień, w którym Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Usługi.
  5. Realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w Umowie.
  6. Jeżeli realizacja Usługi wymaga uprzedniego przesłania przez Usługobiorcę treści lub innych materiałów służących w szczególności do przygotowania materiałów reklamowych, realizacja Usługi wstrzymana jest do momentu otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów
  7. W przypadku gdy realizacja Usługi uzależniona jest od dokonania przez Usługobiorcę przedpłaty, Usługodawca wstrzymuje realizację Usługi do momentu otrzymania płatności. Za dzień otrzymania płatności przyjmuje się dzień, w którym płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. §5.
  Ceny i warunki płatności
  1. Ceny Usług stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, opisu Usługi na Portalu lub Umowy.
  2. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Usługobiorca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Usługodawcy.
  3. Zapłata za zakupioną Usługę następuje na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze lub za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnego na Portalu.
  4. Jeśli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Usługodawcę fakturze, chyba że Strony postanowiły inaczej.
  5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do obciążenia Usługobiorcy zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403).
 6. §6.
  Płatności online
  1. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności w formie przedpłaty za pomocą systemów płatności elektronicznych:
   1. Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);
   2. imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
   3. przedpłata za pomocą systemu płatności online Twisto prowadzonego przez Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Za moment dokonania płatności uznaje się jej pozytywną autoryzację przez dostawcę systemu płatności elektronicznych.
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 7. §7.
  Odpowiedzialność
  1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
  6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
  7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.
 8. §8.
  Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
  4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. §9.
  Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@kancelariacentrum.pl.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
  3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. §10.
  Własność intelektualna

  Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 11. §11.
  Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
  2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
  3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 r.