Powrót do listy artykułów
Gwarancja bankowa — czym jest?

Gwarancja bankowa bardzo dobrze sprawdzi się w relacjach biznesowych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą z niej skorzystać osoby fizyczne. Daje ona możliwość zabezpieczenia szybkiej wpłaty pieniędzy, w sytuacji, gdyby zobowiązany do tego podmiot nie wywiązał się ze swojego obowiązku. Czym dokładnie jest gwarancja bankowa i kiedy można z niej skorzystać?

Czym jest gwarancja bankowa?

Zgodnie z przepisami, gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku zwanego gwarantem, do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji, po spełnieniu przez niego określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi dokumentami, jakie beneficjent powinien dołączyć do żądania zapłaty.

W skrócie — to bank przejmuje obowiązek uregulowania zobowiązania zapłaty, gdy dłużnik nie dotrzymuje terminu płatności. W zamian za udzielenie gwarancji bank będzie natomiast oczekiwał określonej prowizji, którą płaci podmiot występujący o jej udzielenie.

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje można podzielić ze względu na przedmiot zabezpieczenia. Na tej podstawie wyróżnić możemy gwarancję:

  • Celną – związana z zabezpieczeniem zapłaty cła, innych opłat i podatków na rzecz Skarbu Państwa;
  • Akcyzową – dotyczy zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, a także opłat paliwowych;
  • Loteryjna – jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza realizację wypłaty nagrody w ramach zorganizowanej loterii czy gry;
  • Przetargowa – w praktyce zastępuje wpłatę wadium w postępowaniu przetargowym. Jest realizowana w momencie, kiedy zleceniodawca gwarancji wygra przetarg, ale np. nie podpisze kontraktu lub w razie braku realizacji innych zobowiązań np. niedotrzymania terminu wykonania prac, do których się zobowiązał;
  • Terminowej spłaty kredytu lub pożyczki – polega na zabezpieczeniu terminowej spłaty zobowiązania;
  • Zwrotu zaliczki – to zabezpieczenie zwrotu przekazanych pieniędzy, które beneficjent gwarancji przekazał zleceniodawcy dla wykonania określonego zadania. Realizacja wypłaty sumy gwarancyjnej będzie możliwa po wystąpieniu z żądaniem zapłaty, jeśli wykonawca nie wywiąże się z zadania względem beneficjenta gwarancji bankowej i odmówi zwrotu wpłaconej zaliczki;
  • Spłaty rat leasingowych – zabezpiecza płatność rat leasingowych w razie, gdyby leasingobiorca zaniechał ich realizacji;
  • Dobrego wykonania – stanowi zabezpieczenie wykonania umowy i ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi, ale również zapłaty kar umownych np. w związku z opóźnieniem realizacji umowy;
  • Terminowej zapłaty – w której bank zobowiązuje się do uregulowania należności w momencie, kiedy zleceniodawca nie zapłaci w terminie np. za zakupione towary czy usługi zgodnie z zawartą umową.

Z kolei, w zależności od rodzaju formalności, które trzeba spełnić, żeby jako beneficjent skorzystać z gwarancji, możemy wyróżnić:

Gwarancję bankową bezwarunkową oraz gwarancję bankową warunkową.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Do uzyskania gwarancji bankowej konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Po złożeniu wniosku do wybranego banku następuje konieczność przejścia procedury podobnej jak ta przy ubieganiu się o kredyt. Oznacza to, że zostanie sprawdzona nasza zdolność kredytowa.