Powrót do listy artykułów
Hipoteka – czym jest i co waro o niej wiedzieć?

Osoby, które zdecydowały się na zakup nieruchomości i wzięcie kredytu hipotecznego, prędzej czy później spotkają się ze słowem “hipoteka”. Warto wówczas wiedzieć o niej trochę więcej, aniżeli znać ją jedynie z nazwy. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć czym owa hipoteka jest oraz co warto o niej wiedzieć.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Ustanowiona na nieruchomości daje wierzycielowi swego rodzaju zabezpieczenie przed niespłacającym zobowiązania pieniężnego kredytobiorcą.

Jak powstaje hipoteka?

W ustawie na próżno szukać konkretnych przepisów regulujących zagadnienia związane z powstaniem hipoteki. Z poszczególnych przepisów wynika jednak, że hipoteka może powstać w drodze:

  • umowy,
  • orzeczenia (hipoteka przymusowa),
  • jednostronnej czynności prawnej, lub
  • na mocy ustawy (hipoteka ustawowa).

Do powstania hipoteki umownej, przymusowej czy tej ustanowionej w drodze jednostronnej czynności prawnej wymagany jest wpis do księgi wieczystej o charakterze konstytutywnym. W przypadku hipoteki ustawowej wpis ma jedynie charakter deklaratoryjny. Pozwala on uprawnionemu korzystać z wszelkich następstw prawa ujawnionego w księdze wieczystej, w szczególności z wiążących się z tym domniemań.

Wygaśnięcie hipoteki

Przyczyny wygaśnięcia hipoteki mogą być różne. Jednak najczęściej spotykaną przyczyną jest wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności Może ono wynikać z:

  • działania samego dłużnika (np.: zapłata, potrącenie, skuteczne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego),
  • zaspokojenia wierzyciela w drodze czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z wierzycielem, mającej na celu zwolnienie tego pierwszego z zobowiązania (np. odnowienie, rozwiązanie umowy, spełnienie za zgodą wierzyciela innego świadczenia),
  • działania samego wierzyciela (np. zwolnienie dłużnika z długu),
  • zaspokojenia wierzyciela w drodze postępowania egzekucyjnego.