Powrót do listy artykułów
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Coraz więcej osób decyduje się na własną firmę. Dziś pokażemy najprostszy sposób. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – podstawy

Przepisy określają, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jednoosobowa działalność gospodarcza to natomiast najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu. Osoba fizyczna prowadząca taką działalność uzyskuje status przedsiębiorcy poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. uzyskanie wpisu do CEIDG, wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Można to zrobić w urzędzie gminy (ewentualnie miasta) – osobiście bądź korespondencyjnie lub elektronicznie. Tej ostatniej opcji służy system dostępny na stronie biznes.gov.pl. Wymaga on podpisania wniosku podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG nie wymaga wniesienia żadnych opłat.

Wniosek do CEIDG – osoba fizyczna

We wniosku do CEIDG należy wskazać szereg informacji. Podstawowe to określenie podmiotu składającego wniosek (czy robi to przedsiębiorca czy inna osoba uprawniona), daty złożenia wniosku oraz rodzaju wniosku (czy dotyczy on dokonania wpisu do CEIDG, zmiany czy może wykreślenia wpisu).

Dalej umieszcza się dane samego wnioskodawcy. Mowa o płci, imionach i nazwisku, nazwisku rodowym, imionach rodziców, miejscu i dacie urodzenia, numerze PESEL, rodzaju, numerze i serii dokumentu tożsamości, NIP i REGON (jeśli były wcześniej nadane), obywatelstwie, ewentualnie posiadanym statusie cudzoziemca. Kolejna kwestia to adres zamieszkania i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail czy nawet strony internetowej. Na tym etapie można określić, czy wyraża się zgodę na udostępnienie tych informacji publicznie w CEIDG.

Wniosek do CEIDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

Następne części wniosku dotyczą już ściśle samej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków wynikających z jej założenia. Chodzi o firmę (czyli prościej – nazwę, która musi zawierać jego imię i nazwisko), datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przedmiot działalności według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Należy również określić adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności (chyba, że takiego nie ma) i ewentualnych dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Istotne, że do każdej nieruchomości, której wskazuje się adres, trzeba posiadać tytuł prawny. Może to być użyczenie, najem, dzierżawa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków lub prawo własności/współwłasności nieruchomości.

Kolejne informacje do wskazania to określenie podstawy podlegania obowiązkowym składkom ubezpieczeniowym w ZUS lub KRUS, wskazanie właściwego urzędu skarbowego, wybór formy opodatkowania, wybór formy, podmiotu prowadzącego i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej. Potem podaje się jeszcze numer rachunku bankowego osobistego oraz służącego dla potrzeb działalności gospodarczej.

Ostatnie wymagane informacje to kwestie dotyczące wspólności majątkowej małżeńskiej i ewentualnego udziału w spółkach cywilnych. Można też dokonać wyboru pełnomocnika przedsiębiorcy (nie trzeba tego robić).

Tak wypełniony wniosek podpisuje się i składa, jak wspomnieliśmy wcześniej, bezpłatnie w urzędzie gminy bądź miasta lub w postaci elektronicznej.

Urząd skarbowy, GUS i ZUS

Dawniej, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, poza złożeniem wniosku do CEIDG, oddzielnie trzeba było odwiedzić kilka innych urzędów. Przede wszystkim był to urząd skarbowy (dla uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP i określenia formy opodatkowania). Dotyczyło to także urzędu statystycznego (dla uzyskania numeru REGON) i w końcu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dla zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia).

Potem wprowadzono system jednego okienka, dzięki czemu wszystkie formalności można było załatwić w jednym miejscu – urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Dziś, kiedy od kilku lat działa elektroniczny system składania wniosków do CEIDG, to jeszcze prostsze. Wypełniając w systemie wniosek CEIDG-1, dane automatycznie będą przekazane do urzędu skarbowego, GUS i ZUS.

W praktyce wypełnienie takiego wniosku trwa kilkanaście minut. Potem trzeba już tylko czekać na publikację wpisu, która zwykle następuje po kolejnych kilkunastu minutach. Wpis wówczas nie posiada jeszcze numeru NIP i REGON. Na ich nadanie czeka się średnio od kilku godzin do jednego dnia roboczego.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, zajrzyjcie na naszego bloga. Zapraszamy Was też do kontaktu z naszą kancelarią.

Źródła informacji: Inf. własna, https://biznes.gov.pl
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com