Powrót do listy artykułów
Kapitał zakładowy w spółce z o.o. — najważniejsze informacje

Kapitał zakładowy jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym spółki. Może on przybrać formę wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

Kapitał zakładowy — minimalna wartość

Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki. I tak w spółce:

  • Z o.o. – wynosi on 5 tys. zł;
  • Komandytowo-akcyjnej – 50 tys. zł;
  • Akcyjnej- 100 tys. zł;
  • Prostej spółce akcyjnej – 1 zł.

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Oznacza to, że udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Udział objęty po cenie wyższej niż wartość nominalna powoduje obowiązek przeniesienia nadwyżki do kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku objęcia po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę należy przelać do kapitału zapasowego.

Kapitał zakładowy od początku musi zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości jedynie w przypadku spółki z o.o. W stosunku do spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej ustawa dopuszcza częściowe pokrycie kapitału w wysokości  ¼ deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, wyznaczając jednocześnie odpowiednie terminy do pokrycia kapitału w całości.

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Oznacza to, że udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Udział objęty po cenie wyższej niż wartość nominalna powoduje obowiązek przeniesienia nadwyżki do kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku objęcia po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę należy przelać do kapitału zapasowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Wraz z rozwojem sp. z o.o., jej wspólnicy mogą zechcieć powiększyć wniesiony kapitał zakładowy. Możliwe jest to do zrobienia na dwa sposoby. Poprzez:

  • Zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów, wówczas wspólnicy dokonują wpłat na pokrycie zwiększenia wartości udziałów lub
  • utworzenie nowych udziałów, dzięki czemu mamy możliwość przyjęcia nowych osób do spółki.

Aby podwyższyć kapitał zakładowy, należy zmienić umowę spółki, uchwałą podjętą 2/3 głosów Zgromadzenia Wspólników. Następnie należy złożyć wniosek do KRS, zawierający:

  • Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • Oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale;
  • Oświadczenie, że wkłady na podwyższenie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości.

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki

Kapitał zakładowy musi być oznaczony w walucie polskiej i wniesiony przez wspólników w całości przed rejestracją spółki. Jeśli spółka powstaje w trybie S24, kapitał zakładowy pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi może zostać pokryty w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

To zarząd odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby cały kapitał zakładowy został wniesiony przed rejestracją spółki. Członkowie zarządu mają obowiązek złożyć oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.