Powrót do listy artykułów
Kim jest dłużnik alimentacyjny?

Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba wobec której zostało wydane orzeczenie sądowe, na mocy którego zobowiązana jest płacić alimenty, np.: na rzecz swojego dziecka. Czasami jednak zdarza się tak, że orzeczenie sądu nie jest traktowane poważnie i alimenty nie są płacone. Osoba, która ich nie płaci to dłużnik alimentacyjny. Konieczne staje się wówczas wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeżeli i ona okaże się bezskuteczna, osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Jakie działania są wtedy podejmowane? O tym poniżej.

Dłużnik alimentacyjny a bezskuteczność egzekucji

Egzekucja bezskuteczna to taka, w wyniku której:

  • w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo
  • postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Kiedy podejmowane są działania wobec dłużnika alimentacyjnego?

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są jeżeli osoba uprawniona:

  • do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
  • została umieszczona w pieczy zastępczej lub gdy
  • osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Kiedy przez właściwy organ zostanie wszczęte postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, przeprowadza się wywiad alimentacyjny. Celem przeprowadzenia takiego wywiadu jest uzyskanie informacji o sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Kolejnym krokiem jest wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeśli właściwy organ uzna dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wyda w tym przedmiocie stosowną decyzję.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

  • składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) oraz
  • po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.