Powrót do listy artykułów
Likwidacja spółki z o.o. – jak to zrobić?

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem wymagającym czasu i staranności. Warto znać kroki, jakie należy podjąć w celu zakończenia działalności spółki. Zlikwidowanie spółki z o.o. to proces, który może być wymagany z różnych powodów, np. braku rentowności, nierozwiązywalnych konfliktów między udziałowcami czy też zmiany planów biznesowych. W artykule tym przedstawimy proces likwidacji spółki z o.o. oraz podpowiemy, jakie czynności należy podjąć w celu zakończenia działalności spółki.

Likwidacja sp. z o.o. – kiedy jest możliwa?

Likwidacja spółki z o.o. może nastąpić z różnych powodów. Najczęściej decyzja o likwidacji podejmowana jest w przypadku, gdy spółka nie przynosi już odpowiednich zysków lub gdy nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniami finansowymi. Innymi powodami likwidacji spółki mogą być:

  • Decyzja wspólników o zakończeniu działalności spółki;
  • Decyzja o przekształceniu spółki w inną formę prawno-organizacyjną;
  • Wygaśnięcie umowy spółki lub upłynięcie czasu, na jaki została zawarta;
  • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • Inne przyczyny przewidziane w umowie spółki.

Przebieg likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem czasochłonnym i wymagającym zaangażowania wielu osób w ten cały wieloetapowy proceder.

Likwidacja spółki z o.o. składa się z wielu etapów, które przedstawiamy poniżej.


Po pierwsze, należy podjąć decyzję o likwidacji spółki. W tym celu należy przeprowadzić zebranie wspólników i podjąć uchwałę o likwidacji spółki. Uchwała ta musi zostać podjęta większością głosów udziałowców, a także musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po podjęciu uchwały o likwidacji należy powołać likwidatora. Likwidator jest osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu likwidacji spółki. Może to być jedna osoba lub kilka osób, a ich wybór musi zostać zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Następnie, należy przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku spółki. W trakcie inwentaryzacji należy sporządzić dokładną listę aktywów i pasywów spółki oraz ustalić ich wartość.

Po sporządzeniu inwentaryzacji należy dokonać spłaty wszystkich zobowiązań spółki wobec wierzycieli. Należy pamiętać, że likwidacja spółki nie zwalnia zobowiązań spółki wobec wierzycieli, dlatego konieczne jest uregulowanie wszelkich długów.

Następnie, należy dokonać podziału majątku spółki między udziałowców. Podział ten powinien zostać dokonany na podstawie proporcjonalnego udziału każdego udziałowca w kapitale spółki.


Po dokonaniu podziału majątku należy sporządzić sprawozdanie z likwidacji spółki. Sprawozdanie to powinno zawierać szczegółowy opis procesu likwidacji oraz informacje o podziale majątku spółki. Sprawozdanie to musi zostać zatwierdzone przez zebranie wspólników oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd spółka zostanie oficjalnie zlikwidowana.

Sprzedaż zamiast likwidacji?

Uniknięcie likwidacji spółki w zamian za jej sprzedaż rzetelnemu nabywcy, jest bez wątpienia sposobem na uniknięcie długiego i kosztownego procesu likwidacji. Bardzo często problematyczne dla przedsiębiorców jest znalezienie odpowiedniego kupca. Jednakże z odpowiednim przygotowaniem i zrozumieniem procesu, sprzedaż spółki może przynieść korzyści zarówno dla sprzedającego jak i dla nabywcy. Jako Kancelaria z wieloletnim stażem specjalizujemy się w transakcjach tego typu, świadcząc doradztwo prawne przy sprzedaży spółek, a także oferując bezpośrednie jej kupno.


W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu.

Podsumowanie

Zlikwidowanie spółki z o.o. to proces wymagający odpowiedzialności i dokładnego planowania. Należy pamiętać, że nieuregulowanie wszelkich zobowiązań spółki oraz niedokładność w jej przeprowadzeniu, może mieć negatywne konsekwencje prawne. Dlatego też, decydując się na likwidację spółki z o.o., warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który sprawie przeprowadzi przedsiębiorstwo przez cały proces jego likwidacji.