Powrót do listy artykułów
Pomoc de minimis – dla kogo?

Obecnie sytuacja gospodarcza w naszym kraju nie sprzyja wielu osobom. Do grupy tych osób należą m.in. przedsiębiorcy. Okres pandemii sprawił, że wielu z nich wpadło w poważne problemy finansowe i niestety musiało zamknąć prowadzone przez siebie biznesy. Wielu przedsiębiorców poszukuje jednak rozwiązań, które wesprą prowadzoną przez nich firmę. Jednym z takich rozwiązań jest pomoc de minimis. W dzisiejszym wpisie opisujemy kto może z niej skorzystać oraz co można otrzymać.

Czym jest pomoc de minimis?

Jest to jedna z form wsparcia przedsiębiorców. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Pomoc de minimis to różnego rodzaju formy wsparcia. Może być ono udzielone w formie:

 • szkolenia,
 • inwestycji,
 • zwolnienia podatkowego,
 • jednorazowej amortyzacji,
 • pożyczki i kredytu preferencyjnego,
 • umorzenia odsetek ZUS i innych.

Ile można otrzymać?

Pomoc de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. To w nim znajdują się także informacja o maksymalnej kwocie wsparcia.

Maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat wynosi:

 • 200 tys. EUR brutto – dla firm pozostałych. Takich, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis i nie obejmuje ich limit opisany poniżej;
 • 100 tys. EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.

W sytuacji gdy podmiot świadczy usługi zintegrowane, tj. w których drogowy transport towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usługi przeprowadzkowej, nie należy uznawać tego za usługi transportowe i wówczas limit dopuszczalnej pomocy wynosi 200 000 EUR.

Co ważne, w przypadku podmiotów zajmujących się transportem drogowym, państwo nie może udzielić pomocy de minimis przy zakupie pojazdów do transportu drogowego.

Kto nie skorzysta z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis nie przysługuje:

 • przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady nr 104/2000/WE;
 • przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
 • przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów;
 • na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich. Należy przez to rozumieć pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością;
 • na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.