Powrót do listy artykułów
Skutki opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego

Galopująca inflacja oraz wysokie stopy procentowe? To tylko dwa z wielu powodów, dla których coraz więcej Polaków spóźnia się z terminową spłatą zobowiązań kredytowych. Obowiązkiem każdego kredytobiorcy jest opłacanie określonych rat w terminie, zgodnie z zawartym z bankiem harmonogramem. Niewywiązywanie się z tego obowiązku będzie skutkowało reakcją banku oraz pociągało za sobą konsekwencje. Co w powyższej sytuacji może zrobić bank oraz co powinien zrobić kredytobiorca w momencie nieposiadania funduszy na spłatę kolejnej raty kredytu?

Harmonogram spłat kredytu

Co do zasady, obowiązek zapłaty rat w określonym terminie reguluje harmonogram zawarty pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Harmonogram spłat kredytu, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, określa terminy, wysokości raty kredytu z wyodrębnieniem poszczególnych składników, w szczególności kapitału oraz wszelkich innych kosztów kredytu, które konsument jest zobowiązany ponieść. Harmonogram stanowi również obowiązkowy załącznik do zawieranej umowy kredytowej i to właśnie na podstawie ustalonego z bankiem harmonogramu, kredytobiorca uiszcza kolejne raty zaciągniętego kredytu.

Zwróćmy uwagę na fakt, iż harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie. Może to nastąpić m.in. w przypadku dokonania nadpłaty raty, zmiany oprocentowania kredytu czy zmiany warunków umowy.

Opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego

Nieterminowe płatności za ratę kredytu doprowadzają do niewywiązywania się kredytobiorcy z warunków zawartej umowy. Osoby, które nie opłaciły rat w terminie mogą liczyć się z naliczaniem odsetek, wezwaniem do zapłaty, sprawą sądową czy zakończyć się procedurą komorniczą i wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Jakie skutki pociąga za sobą opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego?

To zależy. Zależy przede wszystkim od długości trwania zaległości. Tak też, możemy wyróżnić opóźnienie:

  1. Jednodniowe – co do zasady takie opóźnienie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami ze strony banku. Pamiętajmy, iż każdorazowe (nawet jednodniowe) opóźnienie w płatności rat będzie skutkowało odnotowaniem zaległości w BIK, co w późniejszym czasie może negatywnie wpływać na wiarygodność kredytową dłużnika;
  2. Trzydziestodniowe – w przypadku dłuższego czasu opóźnienia pojawiają się odsetki ustawowe. Co do zasady, banki zaczynają naliczać odsetki po 7 – 14 dniach opóźnienia w spłacie kredytu. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych reguluje art. 481 Kodeksu cywilnego. W przypadku dłuższego braku zapłaty raty kredytu bank będzie sukcesywnie przesyłał monity o braku płatności;
  3. Więcej niż jednej raty – co do zasady, zaległość ta pociąga za sobą coraz to poważniejsze konsekwencje, bowiem oprócz naliczania ustawowych odsetek oraz wysyłania monitów przypominających o uregulowaniu zadłużenia, bank może złożyć kredytobiorcy wypowiedzenie umowy, co wiąże się z obowiązkiem spłaty całego długu w terminie 30-dniowym. Dłużnik może spodziewać się przedsądowych wezwań do zapłaty, telefonów i wizyt z banków czy skierowania sprawy do sądu.

Co powinien zrobić kredytobiorca w przypadku braku funduszy na spłatę raty kredytu?

Kredytobiorca powinien jak najszybciej wnioskować o przesunięcie terminu jednej bądź kilku rat. Dzięki instytucji odroczenia terminu płatności dłużnik zyskuje dodatkowy czas na uzbieranie wymaganej kwoty, a dzięki wspomnianemu odroczeniu bank nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych.

Kredytobiorca powinien również skontaktować się z bankiem, w celu przedstawienia aktualnie trudnej sytuacji finansowej. W uzasadnionych przypadkach bank powinien umożliwić kredytobiorcy restrukturyzację zadłużenia, tj. zaproponować np.: zmianę oprocentowania, karencję w spłacie czy wydłużenie okresu kredytowania.