Powrót do listy artykułów
Spółka z o.o. – charakterystyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. jest osobą prawną, co oznacza, że posiada zdolność prawną oraz zdolność do nabywania praw i zobowiązań. Co ją charakteryzuje i w jaki sposób założyć tę spółkę? Wyjaśniamy poniżej.

Organy spółki z o.o.

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) są:

  • Zgromadzenie Wspólników — to organ najwyższy w spółce z o.o. Podejmuje on decyzje dotyczące m.in. zmian w statucie spółki, wyboru zarządu i rady nadzorczej, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe, podejmuje uchwały w sprawach wymagających zgody wszystkich wspólników oraz decyduje o podziale zysków;
  • Zarząd — to organ wykonawczy spółki z o.o., który odpowiada za bieżące kierowanie nią, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób, a ich liczba i sposób powołania określa statut spółki;
  • Rada Nadzorcza — to organ kontrolny w spółce z o.o. Monitoruje on działalność zarządu, a także podejmuje decyzje w sprawach ważnych dla spółki. Rada Nadzorcza powoływana jest w spółce, jeśli posiada co najmniej 25% udziałów w spółce, lub jeśli statut tak przewiduje. W skład rady nadzorczej wchodzi od 3 do 5 członków, których wybiera zgromadzenie wspólników.

Spółka z o.o. – odpowiedzialność

W spółce z o.o. udziałowcy, zwani wspólnikami, ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości swoich wkładów do spółki. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych spółki, wierzyciele nie mają możliwości dochodzenia swoich roszczeń od prywatnego majątku wspólników. Ponadto, w spółce z o.o. zdecydowanie łatwiej dokonać zmian w strukturze udziałowców niż w przypadku innych form prawnych. Umożliwia to łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Aby założyć spółkę z o.o., należy wykonać kilka kroków:

  • Sporządzić akt założycielski — akt zawiera m.in. nazwę spółki, siedzibę, cel działalności, sposób jej finansowania oraz imiona i nazwiska, oraz adresy zamieszkania założycieli;
  • Ustalić wkłady każdego z założycieli — wkładem do spółki może być m.in. kapitał pieniężny, rzeczowy, prawa majątkowe oraz prace lub usługi;
  • Wpłacić kapitał zakładowy — minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł. Musi zostać w całości wpłacony przed rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
  • Utworzyć organy spółki — organem najwyższym w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Podejmuje ono decyzje dotyczące m.in. zmian w statucie spółki, wyboru zarządu i rady nadzorczej. Zarząd spółki odpowiada za bieżące zarządzanie nią, a rada nadzorcza pełni rolę organu kontrolnego;
  • Zarejestrować spółkę w KRS — po sporządzeniu aktu założycielskiego i wpłaceniu kapitału zakładowego, spółkę z o.o. należy zarejestrować w KRS;
  • Zgłosić spółkę do urzędu skarbowego — po zarejestrowaniu spółki w KRS należy złożyć wniosek o nadanie jej numeru NIP oraz REGON;
  • Wpisać spółkę do ewidencji działalności gospodarczej — spółka musi być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez właściwy urząd gminy lub miasta.