Powrót do listy artykułów
Zbycie udziałów w spółce z o.o. – co warto wiedzieć?

Spółka z o.o. to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z elementów, których właściciele spółek z o.o. mogą dokonać, jest zbycie swoich udziałów. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest zbycie udziałów?

Udział jest częścią kapitału zakładowego i jako prawo obligacyjne może być przedmiotem obrotu. Udział rozumiany jako kompleks praw i obowiązków może być przenoszony na inną osobę (zob. A. Magnuszewski, Umowa zbycia udziału w spółce z o.o., PPH 1995, nr 3, s. 7–9; B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów), Warszawa 2010, s. 108 i n.).

Zbycie udziałów w spółce z o.o. to proces, w którym właściciel udziałów sprzedaje swoje udziały w spółce innym osobom lub firmom. Przy takim zbyciu zmienia się skład osobowy spółki z o.o. i nowi właściciele stają się jej udziałowcami.

Jak dokonać zbycia udziałów w spółce z o.o.?

Przede wszystkim, zbycie udziałów w spółce z o.o. powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy spółki. Właściciel udziałów powinien zgłosić zamiar zbycia udziałów do spółki z o.o. W umowie spółki może być określony zakaz zbycia udziałów w określonych sytuacjach, takich jak np. zbycie na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. należy także pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich zobowiązań, takich jak np. wszelkiego rodzaju podatki.

Należy podkreślić, że do dokonania czynności zbycia lub zastawu wymaga się formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zbycie udziałów – czy zawsze forma notarialna?

Jeżeli umowę spółki zawarto w systemie S24, to zmiany wspólników również należy dokonać poprzez ten system. Robi się to poprzez przygotowanie umowy zbycia udziałów i opatrzenie jej podpisem EPUAP. Natomiast, gdy spółkę zawiązano u notariusza, wówczas taką umowę należy zawrzeć z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Co wpływa na wartość udziałów w spółce z o.o.?

Wartość udziałów w spółce z o.o. może zależeć od wielu czynników, takich jak:

  • Wyniki finansowe spółki z o.o.;
  • Perspektywy rozwoju spółki z o.o.;
  • Udziałów posiadanych przez właściciela;
  • Poziom zadłużenia spółki z o.o.;
  • Sytuacja na rynku, w branży, w której działa spółka z o.o.