Powrót do listy artykułów
Zmiana danych w KRS

Jeżeli masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej także: KRS), może zdarzyć się jakaś zmiana danych. Konieczne będzie wówczas zgłoszenie informacji o zmianie do Rejestru.

Domniemanie prawdziwości danych w KRS

Krajowy Rejestr Karny to Rejestr, w którym obowiązuje domniemanie prawdziwości danych. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Mówi o tym art. 17 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co więcej, zgodnie z ust. 2 ww. przepisu mówi o tym, że Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

O jakich zmianach mowa?

Zmiany danych w KRS mogą dotyczyć, np.:

  • siedziby,
  • składu osobowego zarządu,
  • danych wspólnika,
  • przedmiotu działalności (kodów PKD),
  • umowy spółki.

Zmiana danych w KRS – gdzie i jak złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą w ogóle przez sąd rejestrowy rozpatrywane.

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby:

  1. za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (tylko jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza)
  2. w systemie teleinformatycznym S24 (tylko, jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24).

System S24 jest jednak właściwym wyborem da spółek zarejestrowanych w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie PRS.

Zmiana danych w KRS – kto może złożyć wniosek?

Samo przygotowanie wniosku nie jest niczym co wymagałoby specjalnych uprawnień. Może zatem zrobić to każda osoba posiadająca konto na ww. portalach.

Inaczej wygląda sytuacja z podpisaniem wniosku. Tego mogą dokonać już tylko osoby, które:

  • są uprawnione do reprezentacji spółki, lub
  • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Ile trwa wprowadzenie zmiany do Rejestru?

Czas rozpatrywania wniosku o zmianę danych w KRS różni się w zależności od tego, który sposób złożenia wybierzemy.

Wniosek za pośrednictwem portalu PRS Sąd rozpatrzy w ciągu 7 dni. Zaś ten złożony przez S24 – w ciągu 1 dnia.